หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf---------- ...
2019-01-10 13:21:07
เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำปีงบ 2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 8 ม.ค.62 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
Download กำหนดการ.pdf--------------------------------------------Download อธิการบดีพบประชาคม.pdf---- ...
2019-01-08 10:45:56
ประกาศรับ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ธ.ค.61
Download ประกาศรับ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช ...
2018-12-12 09:04:05
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ...
2018-11-22 11:56:03
ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 34 ราย (12 พ.ย.61)
ในวันนี้ (12 พ.ย.61) ช่วงบ่าย คณะกรรมการบริหารพนักงานมหวิทยาลัย ประชุม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาใ ...
2018-11-12 13:51:15
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการรายงานผลปฏิบัติราชการ
กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแ ...
2018-10-26 14:10:05
ประกาศย้อนหลัง