หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณการเงิน และพัสดุ สําหรับบุคลากร ประเภททั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชํานาญการครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณการเงิน และพัสดุ สําหรับบุคลากร ประเภททั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชํานาญการครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-04-09 12:20:53

Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณการเงิน และพัสดุ สําหรับบุคลากร ประเภททั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชํานาญการครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf

Download เอกสารแนบท้าย.pdf

----------------------------------------------------------