Home > Announcement > General news
General news

ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อายุงานครบ 5 ปี ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563.pdf ...
2020-06-26 16:42:51
แนวปฏิบัติการเสนอขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย
Download แนวปฏิบัติการเสนอขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย.pdf--------------------------- ...
2020-06-19 09:39:47
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสังกัดมหาวิ ...
2020-06-18 10:29:41
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการ ...
2020-06-09 11:25:32
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
Download เอกสาร แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการส ...
2020-06-05 15:11:45
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยย้ายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
Download คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาว ...
2020-06-09 09:21:53
"ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2" ในวันที่ 1 มิ.ย.63
เอกสารประกอบ "ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2" ...
2020-06-01 15:35:18
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่2)
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแ ...
2020-05-27 15:32:29
Archive Announcement