การบริหารทรัพยากรบุคคล



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf.pdf












งบประมาณ 2563






 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf




งบประมาณ 2562



























 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณ 2563




รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบคุลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน.pdf 




งบประมาณ 2562









-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณ 2562










-------------------------------------------------------------------------------------------------------------






งบประมาณ 2563







  รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) ปีงบประมาณ 2562.pdf




งบประมาณ 2562









-------------------------------------------------------------------------------------------------------------