ติดต่อกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

งานบริหารงานบุคคล 02-160-1252 02-160-1253 02-160-1136 งานกองทุนพัฒนาบุคลากร 02-160-1035 งานวินัยและนิติการ 02-160-1034 งานฝึกอบรม 02-160-1259 งานบริหารงานทั่วไป 02-160-1121

02-160-1259

ที่ตั้งกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เลขที่ 1 อาคาร 32 ชั้น 4 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

แผนที่สวนสุนันทา

เบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ

08. 2017