หน้าหลัก > ข่าว > โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ในวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 62 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ในวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 62 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-24 08:30:44

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เช้า.pdf

------------------------------------------------------------

บทบาทและหน้าที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บ่ายล่าสุด.pptx

------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของ สกอ.

--------------------------------------------------------

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง มคอ.

--------------------------------------------------------

การบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย 

---------------------------------------------------------

กองทุนพัฒนาบุคลากร

--------------------------------------------------------

ระบบงานแผนและงบประมาณ

--------------------------------------------------------

ฝ่ายการเงิน

------------------------------------------------------------

พัสดุ

บรรยายระเบียบพัสดุ ปี 60.ppt

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.ppt

------------------------------------------------------------

ภารกิจหลักของกองคลัง

----------------------------------------------------------

งานสารบรรณ

-------------------------------------------------------------

Institute of Lifelong Learning Promotion and Creativity

ประชุมบุคลากร 26 สิงหาคม 2562.pptx

-------------------------------------------------------------

25 คำถาม นิสัยทางการเงิน

25679_แบบฝึกหัด 25 คำถาม นิสัยทางการเงิน.pdf