หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศกองทุนบำเหน็จข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2563
ประกาศกองทุนบำเหน็จข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2563. ...
2020-04-24 11:10:07
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๗) วันที่ 24 มีนาคม 2563.pdf---------------- ...
2020-03-24 15:22:32
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๖) วันที่ 23 มีนาคม 2563.pdf---------------- ...
2020-03-24 15:20:16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๕) วันที่ 22 มีนาคม 2563.pdf---------------- ...
2020-03-24 15:16:30
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การรับเรื่องร้องเรียน    ...
2020-04-17 09:17:02
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรของ ...
2020-03-10 08:52:45
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3). ...
2020-03-06 11:39:22
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf-------------- ...
2020-03-04 13:51:04
ประกาศย้อนหลัง