หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 34 ราย (12 พ.ย.61)
ในวันนี้ (12 พ.ย.61) ช่วงบ่าย คณะกรรมการบริหารพนักงานมหวิทยาลัย ประชุม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาใ ...
2018-11-12 13:51:15
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการรายงานผลปฏิบัติราชการ
กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแ ...
2018-10-26 14:10:05
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. &n ...
2018-10-17 16:17:02
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
          คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปร ...
2018-09-25 14:57:02
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ราย
Download แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ราย.pdf--------- ...
2018-09-19 09:36:09
ประกาศย้อนหลัง