หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พ.ย.2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล ระดมสมองจัดการความรู้ (KM)วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 . กลุ่มบริหารงานบุ ...
2020-11-30 13:50:14
ขอเรียนเชิญใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ข้อแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี.pdfรายการตรวจสุขภาพสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีอายุน้อยกว่า35ปี.pd ...
2020-12-17 18:34:26
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 256 ...
2020-11-26 09:49:30
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งต่างๆ | ย้ายข้าราชการพลเรือน | ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ และ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งต่างๆ | ย้ายข้าราชการพลเรือน | ย้า ...
2020-10-02 13:58:32
ประกาศย้อนหลัง