หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2561) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงาน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ. ...
2018-09-13 13:22:20
แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคากรในสถาบันอุดมศึกษา
Download แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคากรในสถาบันอุดมศึกษา.pdf------------- ...
2018-08-09 10:43:12
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อบรมในวันที่ 26 - 27 เม.ย.61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อบรมในวันที่ 26 - 27 เม.ย.61 .pdf ...
2018-04-03 15:40:36
แนวทางการติดตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
Download แนวทางการติดตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน.pdf----------------- ...
2018-03-20 10:31:55
ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 61
Download ประกาศขยายระยะเวลา.pdfDownload ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ ...
2018-03-22 14:35:29
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1
Download ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1.pdf ...
2018-02-05 09:49:55
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf ...
2018-01-29 13:13:58
นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2560
นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผน ...
2018-01-10 16:07:24
ประกาศย้อนหลัง