หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ราย
Download แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ราย.pdf--------- ...
2018-09-19 09:36:09
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2561) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงาน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ. ...
2018-09-13 13:22:20
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1
Download ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1.pdf ...
2018-02-05 09:49:55
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf ...
2018-01-29 13:13:58
ประกาศย้อนหลัง