หน้าหลัก > ประกาศ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข ...
2020-03-20 13:53:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน ๑ อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน ๑ อัตรา สังกัดวิทยาลัยน ...
2020-03-25 13:58:45
ประกาศผลการรับสมัคร "คนงาน" ๑ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
Download ประกาศผลการรับสมัคร "คนงาน" ๑ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี.pdf------- ...
2020-03-16 11:39:38
ประกาศผลการสอบวัดความรู้วัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ 1/2563
Download ประกาศผลการสอบวัดความรู้วัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ 1/2563.pdfDownload เอกสาร ...
2020-03-12 15:11:23
ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม ๑๒ อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาล ...
2020-03-10 15:16:19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรของ ...
2020-03-10 08:52:45
ประกาศย้อนหลัง