การบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf.pdf

งบประมาณ 2563


 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
งบประมาณ 2562 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบคุลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน.pdf 
งบประมาณ 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณ 2562


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


งบประมาณ 2563  รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) ปีงบประมาณ 2563.pdf
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) ปีงบประมาณ 2562.pdf
งบประมาณ 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------