ฝ่ายฝึกอรมและพัฒนาบุคลากร


Download เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำปีงบ 2562 ครั้งที่ 1


1.Job Description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป เล่มที่ 1.pdf

2.Job Description ภาระงานพนักงานสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เล่มที่ 2.pdf

3.Job Description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ เล่มที่ 3.pdf

---------------------------------