หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะครุศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๓
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะครุศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2020-09-18 17:03:28
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๓
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มหาวิทยาลัย ...
2020-09-18 16:40:25
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะวิทยาการจัดการ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๓
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะวิทยาการจัดการ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-09-18 16:13:00
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ย. - ๒ ต.ค. ๖๓
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ&qu ...
2020-09-18 11:27:42
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ๑ - ๓ กันยายน ๖๓
เอกสารประกอบ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ๑ - ๓ กันยายน ๖๓Download ทำงาน ...
2020-09-01 13:19:54
ชุดความรู้เรื่องการเสริมสร้างพลังใจ - ชุดความรู้ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
Download ชุดความรู้เรื่องการเสริมสร้างพลังใจ - ชุดความรู้ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบ ...
2020-08-18 13:11:41
ประกาศแจ้งจาก ธอส. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี 2563"
Download ประกาศแจ้งจาก ธอส. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคล ...
2020-07-23 15:48:48
ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อายุงานครบ 5 ปี ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563.pdf ...
2020-06-26 16:42:51
ประกาศย้อนหลัง